Za doseganje najboljše ostrine, kontrasta in svetlobne jakosti je kljucnega pomena kakovost prizem in lec. OPTOLYTH je svetovno priznana blagovna znamka in sinonim za opticno natancnost. Želite izvedeti kaj pomenijo razni zapleteni tehnicni izrazi in okrajšave, ki jih srecujete pri izdelkih OPTOLYTH? V nadaljevanju le poišcite iskani tehnicni izraz, ki vas zanima ter ustrezno obrazložitev.

Argon (Argon - Argon)
S polnjenjem daljnogledov z argonom, preprecimo morebitno zameglitev notranje optike, kadar pride do spremembe temperature.

Okular za ljudi, ki nosijo ocala (Eyepiece for people who wear glasses - Brillenträgerokular)
Daljnogledi namenjeni uporabnikom, ki nosijo ocala imajo možnost nastavitve oddaljenosti okularja od površine ocesa.
Na ta nacin lahko uporabniki, ki nosijo ocala izkoristijo najvecje vidno polje in sicer s preprostim vrtenjem okularjev
v najugodnejšo lego.

Strešna prizma (Roof-prism - Dachkant-Prisma)
                                Sklopi strešnih prizem zmanjšujejo kolicino svetlobe, potrebno za ustvarjanje slike, kar omogoca manjša in lažja
                                ohišja daljnogledov. Opticna in fino mehanska proizvodnja natancnost je na višjem nivoju, kot pri daljnogledih s porro
                                prizmami enake kakovosti.

Prilagoditev dioptrije (Diopter compensation - Dioptrienausgleich)
Poleg glavnega kolešcka za izostritev slike, je še poseben mehanizem za prilagoditev dioptrije na enemu od okularjev.
Tovrstna prilagoditev dioptrije na posameznem okularju omogoca uporabnikom izravnati razliko v vidu med ocmi in
omogoca ostro sliko za vsako oko.

Kakovost daljnogleda (Binocular quality - Fernglasqualität)
Kakovost daljnogleda sestavlja povecava, odprtina na objektivni leci, kakovost slike, velikost, teža, stabilnost in kakovost procesiranja, ter materiali. Vsak kupec, si mora izbrati model, ki odgovarja njegovim potrebam, ali je to krajši in širši model z porro prizmami ali ožji in daljši model s strešnimi prizmami. Glede na to, da se kakovost daljnogleda pokaže v slabših svetlobnih pogojih, ob daljšem konstantnem opazovanju, ostaja izbira daljnogleda stvar zaupanja med proizvajalcem in uporabnikom.

Fokusiranje (Focussing - Fokussierung)
Fokusiranje lece na opazovani predmet.

Geometrijska svetlobna jakost / mracni faktor (Geometric light strengths / twilight factor -
Geometrische Lichtstärke / Dämmerungszahl)
Geometrijska svetlobna jakost je vrednost, ki je neposredno povezana z velikostjo izhodne pupile in pove, kako se daljnogled obnese v slabih svetlobnih pogojih. Indeks relativne svetlobne jakosti je enak kvadratu vrednosti izhodne pupile. Cim vecja je ta vrednost, tem boljša bo slika v slabih svetlobnih pogojih. 
Mracni faktor pa je enota, uporabljena za opticno primerjavo, ki jo izracunamo s korenjenjem produkta povecave daljnogleda in premera lece objektiva. Vecji mracni faktor pomeni boljšo sliko, ki jo z daljnogledom lahko dosežemo ob šibki svetlobi.

HDF izdelki (HDF-equipment - HDF-Geräte)
CaF2 kristali za najvišjo resolucijo slike. Ta drag opticni material je uporabljen v vseh modelih HDF serije iz razloga, da se doseže izjemno lomnost žarkov s skoraj 100% barvno razsipnostjo, katera je pogost pogoj izbire za ornitološko opazovanje.

Notranje fokusiranje (Savage - Unzivilisiert)
Pri notranjem fokusiranju se notranje lece prilagodijo na opazovan objekt. Ti daljnogledi so nasplošno tesno zaprti. Na ta nacin je preprecen vdor prahu, zraka ali raznih necistoc.

Nastavitev (Adjustment - Justierung)
Predpostavka za sprošceno opazovanje z daljnogledom je natancna sestava in poravnanost oz. pravilna medsebojna lega lec na obeh straneh. Tu je pomembno, da se obe strani premikata popolnoma paralelno, drugace lahko zelo hitro pride do pojava dvojne ali neizostrene slike. S pomocjo nastavitve, pomaknemo lece v optimalni svetlobni položaj in obe strani imata isto povecavo.

Centralno fokusirni kolecšek (Central focussing device - Mitteltrieb)
Centralni fokusirni kolešcek pri daljnogledih omogoca izostritev obeh strani daljnogleda v istem casu. V kolikor vidljivost ni enaka, je mogoce prilagoditi dioptijo uporabnika neodvisno od centralnega fokusiranja.

Objektiv (Field lens - Objektive)
Objektiv je opticno steklo z ukrivljeno površino, ki zbira ali razprši svetlobne žarke. Premer lece objektiva je vrednost podana v milimetrih in je kljucna za zmogljivost daljnogleda; z njo je podan premer sprednje lece v objektivu. Vecje lece praviloma pomenijo vecjo moc zbiranja svetlobe, svetlejšo sliko in vec detajlov, vendar pa pomenijo tudi vecji in težji daljnogled. Premer lece
objektiva je vkljucen v samo ime modela - v model 7x42 je na primer vgrajena 42-mm leca.

Okular (Eyepiece - Okulare)
Okular je sistem lec z razlicnimi povecavami.

Fazni popravek (Phase correction - Phasenkorrektur)
Fazni popravek je dosežen prek zelo dragega premaza na strešni prizmi, ki omogoca izjemno nizko raspršitev svetlobe. Na ta nacin je zmanjšana kromatska aberacija, kar je najpogostejši problem s katerim se srecujemo pri velikih povecavah; tako je zagotovljena ostra in cista slika.

Porro prizma (Porro-Prism - Porro-Prisma)
                                   Daljnogledi s porro prizmami so širše proizvajani, kot primerjalni modeli s strešnimi prizmami, a ne vec za dolgo.   
                                   Daljnogledi s porro prizmami imajo namrec pri opazovanju na blizu nekoliko umetno sliko, kajti lece ležijo dlje ena od
                                   druge. Vecja širina prostora med lecami objektiva, pa daje perspektivo, ki zagotavlja izjemne tridimenzionalne slike, zato
                                   je ta vrsta daljnogledov še vedno zelo priznana med svojimi uporabniki.

Velikost vstopne/izstopne pupile (Pupils (EP/AP) - Pupillen (EP/AP))
Vstopna pupila (EP) je prosta odprtina lece preko katere slika/svetloba vstopi v daljnogled. Izhodna pupila (AP) pa je odprtina lece skozi katero slika/svetloba vstopa v oko uporabnika. Izhodna pupila (AP) je odvisna od vstopne pupile (EP), kot rezultat povecave.
Cim vecja je izhodna pupila, tem boljša bo slika pri šibki svetlobi. Velikost v milimetrih se lahko izracuna na ta nacin, da delimo premer objektiva lece s povecavo daljnogleda. Za opazovanje dobro
osvetljenih objektov zadostuje že 2 ali 3 mm premer izhodne
pupile, pri šibki svetlobi pa je najustreznejša velikost od 5 do
7 mm. V primeru 7x42 daljnogledov: 42/7 = 6. Premer izhodne
pupile je tako 6 mm.

Vidno polje (Field of view - Sehfeld)
Vrednost oznacuje premer 1000 m oddaljene slike in vidnega polja, ki ga pokriva, katerega širina se meri v metrih. Vecini uporabnikov je veliko vidno polje pogosta izbira, saj ima tu efekt "zameglitve" manjši vpliv na vidno sliko. Širše vidno polje je zelo koristno pri opazovanju športnih dogodkov, narave in drugih objektov v gibanju, saj omogoca hitro izslediti premikajoce
se objekte.  Pri 7x42 Classic na primer, znaša pri razdalji 1000 metrov velikost vidnega polja
110 metrov.
Opticni izdelki z oznako WW (wide angle - široki kot) imajo pretežno veliko vidno polje.

Variabilne lece-optika (Variable lenses - Variable Optik)
Variabilen spektiv omogoca visoko variabilnost nastavitve razlicnih povecav.

Povecava (Magnification - Vergrößerung)
Povecava lec je eden najpomembnejših izrazov, saj je v direktni povezavi z samo uporabo opticne naprave. Navedena povecava (na primer 6x) oznacuje, da se razdalja do opazovanega predmeta zmanjša za navedeni faktor, kar pomeni, da je objekt oddaljen 60 m prikazan dejansko, kot objekt oddaljen 10 m, ki ga opazujemo s prostim
ocesom.
Potrebno pa je tudi vedeti, da z vecanjem
povecave postaja slika tudi temnejša, mracnejša.

Premaz lec (Coating - Vergütung)
Na vse lece so naneseni anti-refleksni sloji, s pomocjo katerih se zmanjšuje odboj svetlobe in izboljša prehod svetlobe. To je nujno potrebno, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do odboja svetlobe na vsaki stekleni-zracni površini opticne naprave, kar bi se odrazilo
v 4% izgubi svetlobe. S pomocjo teh slojev, je izguba svetlobe znižana na vsega skupaj 0,5%.
Anti-reflekni sloj je standard za visoko kakovost veliko-razdaljnih lec. Vecje število premazov in vecje število premazanih
lec pomeni boljšo sliko.
Nahajate se: > Tehnicni izrazi
Izvedba: OPTOLYTH Slovenija
(izrazi navedi v jezikih: SLO (ANG - NEM))
Domov
Novice
Izdelki
Podjetje
Servis
Katalog
Cenik
Tehnicni izrazi
Kontakt
Testi in primerjave